• استاد کارینا و پسرک واکسی / همیشه کائنات نشانه‌هایی برای شما دار

    قبل از ورود به بحث باید شما را به یاد تاریخ ۱۹۲۹ بیندازم. قیمت‌های سهام آمریکا به حدی رسیده بود که پیش بینی‌های منطقی از آینده ممکن نبود. در نتیجه زمانی که در اکتبر ۱۹۲۹ حوادث متعدد جانبی منجر به کاهش قیمت‌ها شدند سرمایه گذاران اعتماد خود را از دست دادند و در نتیجه حباب […]
    • ۲۱۸
    • 0